FORORD

Det er utarbeidet veiledning for resirkuleringsanlegg på betongfabrikker. Veiledningen er basert på innholdet i Fabekos veiledning for vaskeanlegg fra 1998 som i 2021 ble trukket tilbake for oppdatering. Det er tatt utgangspunkt i en fabrikk som produserer rundt 30.000 m3 fabrikkbetong pr år.

Veiledningen omhandler vannbehandling, gjenbruk av materialer , drift av resirkuleringsanlegget og kontroll på støyutslipp og skal bistå produsenter i deres arbeid med å møte kravene i lover og forskrifter.

I desember 2022 ble det vedtatt et nytt kapittel i forurensningsforskriften – Forskrift om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.  Forskriften gjelder fra 1. januar 2023 med overgangsbestemmelser.

Dette utkastet til veiledning er utarbeidet av Betongfokus på vegne av Fabeko og vil bli oppdatert etter hvert som ny teknologi er tilgjengelig og Miljødirektoratet har utviklet veiledning til Statsforvalteren.

FORSKRIFTEN KAN LASTES NED HER
Denne veiledningen fra Betongfokus er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner fra bransjen.

I prosessen med utarbeiding av veiledningen, er det lagt vekt på å sikre at innholdet er i samsvar med kjent viten og standarder som var gjeldende da arbeidet ble avsluttet.

Veilederen har vært på høring i fagmiljøet, men noen feil eller mangler kan likevel forekomme. Betongfokus forutsetter at veilederen brukes av personer med den nødvendige faglige kompetansen, og med forståelse for de begrensningene og forutsetningene som er lagt til grunn. 

Feil tolking og bruk av innholdet i veilederen er ikke Betongfokus sitt ansvar. Betongfokus, eller medlemmer i arbeidsgruppen, har ikke ansvar for direkte eller indirekte følger av eventuelle feil eller mangler i veilederen, eller bruken av denne.
Dersom det oppdages feil, mangler eller behov for oppdateringer i innholdet, ber vi om at dette varsles til post@betongfokus.no